دسامبر 20, 2020
شروع تزریق واکسن کرونا در عربستان

عربستان صعودی و بحرین تزریق واکسن کرونا را شروع کردند

عربستان صعودی برنامه تزریق واکسن کرونا را به طور گسترده شروع کرد. در هفته گذشته پادشاه عربستان اجازه تزریق واکسن کرونا را صادر نمود. و وزیر […]