مارس 12, 2020
پیشنهاد آمریکا به ایران در موضوع مقابله با «کرونا»

پیشنهاد آمریکا به ایران در موضوع مقابله با «کرونا»

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان این که خطر انتقال ویروس کرونا از طريق نان بسیار جدیست، از مردم خواست تا در هنگام خرید نان از پهن کردن آن برای سرد شدن جلوگیری کنند.
مارس 12, 2020
خطر انتقال کرونا از طریق نان جدی است

خطر انتقال کرونا از طریق نان جدی است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان این که خطر انتقال ویروس کرونا از طريق نان بسیار جدیست، از مردم خواست تا در هنگام خرید نان از پهن کردن آن برای سرد شدن جلوگیری کنند.