نوامبر 18, 2020
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

پیک سوم کرونا: مهمانی ممنوع!

دکترپیام طبرسی، رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران. اظهار داشت که در صورت رعایت پروتکل ها و پرهیز از ترددهای غیر ضروری. در طی […]