دسامبر 28, 2019
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تا ۱۵۰ میلیون تومان

دلالان دست بکار شدند: خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تا ۱۵۰ میلیون تومان

مدیرعامل شرکت عمران پردیس از فروش امتیاز مسکن ملی تا ۱۵۰ میلیون تومان در بین دلالان خبر داد.