نوامبر 21, 2020
باز بودن بانک ها و صرافی ها در ایام تعطیلی

فعالیت بانک ها و صرافی ها در تعطیلی دو هفته ای

از امروز تعطیلات دو هفته ای برای کنترل زنجیره انتقال کرونا آغاز شده است. اما فعالیت بانک ها و صرافی ها در سراسر کشور ادامه خواهد […]