ششمین دوره ی انتخابات شورای شهر اصفهان

ژوئن 13, 2021
حسین دهقانی

معرفی آقای حسین دهقانی،مطالبه گرترین کاندیدای ششمین دوره ی انتخابات شورای شهر اصفهان

حسین دهقانی،یکی از باتجربه ترین کاندیداهای ششمین دوره ی انتخابات شورای شهر اصفهان است. ایشان با شعار برقراری امنیت شهروندی،به گردونه ی انتخابات اصفهان وارد شد.حسین […]