می 27, 2020
مهلت انتخاب نحوه مدیریت سهام عدالت تمدید شد

مهلت انتخاب نحوه مدیریت سهام عدالت تمدید شد

تمدید مهلت انتخاب نحوه مدیریت سهام عدالت