سنجشگر آلودگی هوا

آگوست 25, 2020
خاموش بودن سنجشگرهای آلودگی هوا در اصفهان

خاموش بودن سنجشگرهای آلودگی هوا در اصفهان

سنجشگرهای آلودگی هوا در احمدآباد، بزرگمهر و دروازه تهران چرا همچنان خاموش است؟