سالمندان و بازنشستگان

ژوئن 13, 2021
حسین دهقانی

صحبت حسین دهقانی در خصوص اهمیت پرداختن به سالمندان و بازنشستگان

دغدغه‌ی سالمندان و بازنشستگان،از دغدغه‌های اصلی ما است. ما باید بستری را در شهر و محیط شهری برای سالمندان و بازنشستگان ایجاد کنیم .که بتوانند به‌آرامی […]