ژوئن 10, 2020
اگر زعفران نیاز دارید سریع بخرید؛ قیمت زعفران دوبرابر می شود!

اگر زعفران نیاز دارید سریع بخرید؛ قیمت زعفران دوبرابر می شود!

معاون وزیر جهاد و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت مطالبات زعفران کاران در هفته اینده پرداخت می شود .