آوریل 6, 2020
شناسایی ژنی در خفاش‌ها که برای ساخت داروی کرونا موثر است

شناسایی ژنی در خفاش‌ها که برای ساخت داروی کرونا موثر است

دانشمندان با اشاره به اینکه این ژن را در خفاش‌های سیاه پیدا کرده‌اند آورده‌اند این دستاورد می‌تواند در مجموع به پزشکان برای دستیابی به دارویی که ویروس‌ها را از بین ببرد، کمک کند.