خروج نیروهای نظامی

نوامبر 23, 2020
خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق

خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق

یکی از کارشناسان مسائل منطقه گفت: آمریکا با وقت کشی کردن. در خروج نیروهای نظامی اش از عراق، در حال خسته کردن مردم و احزاب سیاسی […]