می 11, 2020

بازگشایی مدارس برای رفع مشکل درسی و حضور دانش آموزان اختیاری خواهد بود

ایرج حریرچی اعلام کرد که مدارس فقط برای حل مشکل دانش آموزان باز خواهد شد و حضور دانش آموزان اختیاری است.