انتخابات مجلس شورای اسلامی

می 12, 2020
حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی در گردهمایی احزاب، گروهها و شخصیت های انقلابی

حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی در گردهمایی احزاب، گروهها و شخصیت های انقلابی

گردهمایی و هم اندیشی احزاب ، گروهها و شخصیت های انقلابی با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی
می 12, 2020
گردهمایی احزاب، گروهها و شخصیت های انقلابی با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی

گردهمایی احزاب، گروهها و شخصیت های انقلابی با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی

گردهمایی و هم اندیشی احزاب ، گروهها و شخصیت های انقلابی با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی
می 12, 2020

گردهمایی احزاب و گروهها با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی

گردهمایی و هم اندیشی احزاب ، گروهها و شخصیت های پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی
می 12, 2020
گردهمایی احزاب، گروههای پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی

گردهمایی احزاب و گروههای پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی

گردهمایی و هم اندیشی احزاب ، گروهها و شخصیت های پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی به همراه هیات رئیسه و اعضای جبهه راه نوین انقلاب با حضور حضرت ایت الله سید رضا تقوی